Biuletyn Informacji Publicznej
Sprawozdanie finansowe szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 maja 2019 20:01

Sprawozdanie finansowe szkoły-bilans

Sprawozdanie finansowe szkoły 2019

Sprawozdanie finansowe szkoły 2020

Sprawozdanie finansowe szkoły 2021

Poprawiony: poniedziałek, 13 czerwca 2022 09:11
 
RODO PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 10 września 2018 20:36

Szanowni Państwo.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), mamy obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzane są̨ zbierane dane.

W świetle RODO przyjmując od Państwa pismo - czy to w formie papierowej, czy elektronicznej, z określoną̨ treścią̨, z podpisem, nasza placówka - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica staje się ich Administratorem.

Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Marek Adamaszek, z którym możecie się Państwo kontaktować pod adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 608 294 903.

Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu realizowania przedstawionego przez Państwa dokumentu, jak również w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe, Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Jeżeli Państwa dane będą podane dla potrzeb rekrutacji, przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody, którą̨ wyrazili Państwo poprzez zgłoszenie się̨ w procesie rekrutacji i złożenie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej.

Dane osobowe w treści złożonego przez Państwa pisma będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa, który może być́ różny w zależności od rodzaju składanego przez Państwa pisma. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć́ w Instrukcji kancelaryjnej naszej szkoły.

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Nasza szkoła stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność́ i integralność́ Państwa danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują̨ środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Państwa danych, jak również̇ stosowne środki zabezpieczające przed utratą Państwa danych.

 

Mają Państwo prawo do:

- ochrony danych osobowych,

- dostępu do treści swoich danych osobowych;

oznacza to, że możecie Państwo prosić, aby administrator danych osobowych wyeksportował z baz danych informacje, jakie posiada na Państwa temat i przesłał je do Państwa w formie pisemnej lub elektroniczne,

- do poprawiania danych;

jeżeli przetwarzane przez administratora dane są̨ nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich poprawienia.

- do ograniczenia przetwarzania danych;

jeżeli uznają Państwo, że Administrator przetwarza zbyt szeroki zakres Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo zażądać́, aby zakres danych został ograniczony, o ile żądanie to nie będzie sprzeciwiało się̨ wymaganiom nakładanym przez obowiązujące prawo lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy,

- do żądania usunięcia danych;

prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza żądanie, aby Administrator danych usunął wszelkie informacje zawierające Państwa dane osobowe, o ile będzie to możliwe na podstawie przepisów prawa,

- do przenoszenia danych do innego administratora danych;

jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub w związku z realizowaną umową, to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możecie Państwo poprosić, aby Administrator wyeksportował Państwa dane, do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

 

Mają również Państwo prawo do sprzeciwu przetwarzania Państwa danych osobowych. Prawo do sprzeciwu składać można w sytuacji, gdy nie chcą Państwo, aby Administrator przetwarzał Państwa dane osobowe w określonym celu.

Prawo do sprzeciwu możecie Państwo zgłosić bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych Placówki lub listownie na adres Administratora danych osobowych.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Klauzule informacyjne


TYPOWE KLAUZULE INFORMACYJNE (art. 13, 14 RODO) I KLAUZULE ZGODY (art. 6 i 9 RODO)

Spis treści

1.     Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy. 2

2.     Klauzula informacyjna dla pracowników.. 3

3.     Zgoda na publikację wizerunku pracownika w mediach (na www i na facebooku) 4

4. 4

5.     Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG) 5

 

 

 

 

 

1.             Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Treść klauzuli

Sposób wprowadzenia

Klauzula Zgody

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

 

 

 

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Wojska Polskiego 67/69 56-400 Oleśnica

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 10lat .

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

 

 • w ogłoszeniu prasowym lub na portalach pracy
 • na stronie www podmiotu zatrudniającego

 

 

 

 

 

2.             Klauzula informacyjna dla pracowników

Treść klauzuli

Sposób wprowadzenia

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Wojska Polskiego 67/69 56-400 Oleśnica

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku / na przekazanie danych innym podmiotom

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych,)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

•             Medycyna pracy

•             Centrum Usług Informatycznych

•             Pakiet socjalny (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe)

 

5) ani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

 

 • mailem (wysyłka do osób zainteresowanych)
 • informacja w intranecie
 • stopka na formularzu upoważnienia
 • klauzula jako odrębny dokument (do wpięcia w akta osobowe)

UWAGA: ewentualnie osoby informowane mogą podpisać klauzule informacyjne, że zostały z nimi zapoznane

 


 

3.             Zgoda na publikację wizerunku pracownika w mediach (na www i na facebooku)

Treść klauzuli

Sposób wprowadzenia

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych / budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.

 

Data i podpis .....................

* niepotrzebne skreślić

 • na oświadczeniu od pracownika

4.


 

5.             Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG)

Treść klauzuli

Sposób wprowadzenia

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Wojska Polskiego 67/69 56-400 Oleśnica

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub

•             Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

•             Centrum Usług Informatycznych

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu wskazanego w instrukcji kancelaryjnej)

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

 

 

 • w zamówieniu do dostawcy lub do klienta
 • w umowie w postaci stopki
 • w postaci stopki na fakturze
 • w stopce maila do tej osoby


 

 

 

 

 

 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Wojska Polskiego 67/69 56-400 Oleśnica

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 608 294 903.

3) monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym

3a) podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora

4) zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie do 30 dni

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania

7) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Wojska Polskiego 67/69 56-400 Oleśnica

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 608 294 903.

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6) Posiada Pani/Pana prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

7) Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

Poprawiony: środa, 21 lipca 2021 18:43
 
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - ROBOTY BUDOWLANE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 06 sierpnia 2018 15:20

Ogłoszenie: Zamówienie publiczne

Roboty budowlane:

Remont zaplecza sanitarnego bloku sportowego -  parter

- odnośniki do pobrania(TUTAJ)

- ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego link

Poprawiony: środa, 26 września 2018 16:27
 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości